TVLanka Online - Daily updated Sinhala Teledrama | Gossip Lanka News
                                   
Gossip Lanka 01 Gossip Lanka 02 Gossip Lanka 03 Gossip Lanka 03
   Recent Videos

 • Kalu Araliya (73) - 31-07-2014

  Kalu Araliya (73) - 31-07-2014

  Kalu Araliya 73- 31.07.2014Kalu Araliya Every Weekdays at 9.30 pm on SwarnavahiniDirected By : Jayaprakash SiwagurunadanArt Director : Manoj WickramasingheMusic Director : Madawa HewawasamWritten By : Saddamangala SooriyabandaraProduced By : Dream Studio

 • Handapanagala (39) - 31-07-2014

  Handapanagala (39) - 31-07-2014

  Handapanagala (39) - 31.07.2014Handapanagala Sinhala Tele DramaHandapanagala at 9.00 p.m On Sirasa TVProduced By : Luckshman PushpakumaraArt Director : Ahaliyagoda SomathilakeDirected By : Luckshman PushpakumaraStarring : Roshan Ravindra, Shalani Tharaka,

 • Brahma Muhurthaya (18) - 31-07-2014

  Brahma Muhurthaya (18) - 31-07-2014

  Brahma Muhurthaya 18 - 31.07.2014Brahma Muhurthaya Sinhala TeledramaEvery Week Days at 9.00 p.m On Hiru TVArt Director : Asanga WaligamaWritten By : Lalith Rohita EdirisingheProduced By : Duminda PereraDirected By : Chanika PereraStarring : Buddadasa Vith

 • Sooriya Bhanu (54) - 31-07-2014

  Sooriya Bhanu (54) - 31-07-2014

  Sooriya Bhanu (54) - 31.07.2014Sooriya Bhanu Sinhala TeledramaEvery Weekdays at 9.00 pm On ITNProduced By : Anura Madawa JayasekaraArt Director : Lesly Vimal WeerasingheMusic BY : Farhan ShanWritten By : K. B. HerathStarring : Jeewan Kumarathunga, Veena J

 • Ritigala Abhiyasa (11) - 31-07-2014

  Ritigala Abhiyasa (11) - 31-07-2014

  Ritigala Abhiyasa 11 - 31.07.2014Ritigala Abhiyasa Sinhala TeledramaEvery Weekdays 8.30 p.m On RupavahiniDirected By : Ranjith PeirisStarring : Sriyantha Mendis, Umayangana Wickramasinghe, Kumudu Nishantha, Niroshan Wijesinghe, Anjali Mallawarachchi

 • Punchi Walawwa (100) - 31-07-2014

  Punchi Walawwa (100) - 31-07-2014

  Punchi Walauva 100 - 31.07.2014Punchi Walauva ITN TeledramaEvery Weekday at 8.30pm on ITNArt Director : Susara Sampath Kuruvita,Music By : Rohana WeerasingheScript By : Mahesh Rathsara MaddumaarchchiProduced By : j. S. JayasingheDirected By : Iresh Lokuba

 • Sirasa News First 7.00PM - 31.07.2014

  Sirasa News First 7.00PM - 31.07.2014

  Sirasa News First 7.00PM - 31.07.2014Sirasa TV is the Sinhala language channel. It has the highest gross rating points of any channel in Sri Lanka. It's programme content comprises entertainment, news and current affairs. Sirasa News First is the fastest

 • Parawalalu 127 - 31.07.2014

  Parawalalu 127 - 31.07.2014

  Parawalalu 127 - 31.07.2014Every Weekday at 8.30pm on SwarnawahiniDirected By : Kristi Shelton FernandoProduced by :Starring : Sumudu Prasadini, Kamal Deshapriya, Rebeka Nirmali, Kavinga Perera, Roshan Pilapitiya, Roshan Ranawana, Gamini Hettiarachchi

Student punish by principle and got injured

mfrúhka ke/UQ isiqjl=g f,a .,k;=re flúfgka .y,d

bínd.uqj" uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;sjrhd úiska l, myr§ula fya;=fjka nrm;, ;=jd, ,enQ nj lshk isiqjl= miq.sh 14 jeksod l=reKE., YslaIK frday,g we;=,;a lrkq ,eîh'

fuf,i frday,a.; lrkq ,enqfõ uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha 10 jeks jifrys bf.kqu ,nk tï' tï' tï' uqkaYs*a kue;s 15 yeúßÈ isiqfjls'

wod, úÿyf,a úÿy,am;sjrhd úiska miq.sh 13 jeksod mdi, ;=,§ l, myr§ula fya;=fjka uqyqKg" kdihg iy uqLhg isÿj we;s ;=jd, iys;j l=reKE., YslaIK frdayf,ys yÈis wk;=re tallfhys m%;sldr ,nñka miqjk tï' tï' tï' uqkaYs*a isiqjd isoaêh ms,sn| fuf,i úia;r lf,ah'

z13od biafldaf,a wka;su mSßhâ tfla wfma mka;sfha b.ekakqfõ úoHdj' tfyu boa§ ;uhs wms oelafla mfrúfhda j.hla wfma mka;sj,g by,ska tydg fuydg mshdUkjd' tal oelal mka;sj, ysgmq ,uhskqhs" .=rejrehs Tlafldu t,shg neye,d mfrúfhda mshdUkjd neÆjd' t;fldg wfma biafldaf,a m%skaism,a t;ekg weú,a,d mfrúfhda Èyd n,d ysgmq ,uhs Èyd n,,d wdmyq hkjd;a wms oelald'

ál fj,djlg miafia Wv n,df.k mfrúfhda Èyd n,df.k ysgmq uf.a uQKg ,Shlska jf.a foalska yhsfhka mdrj,a fol ;=kla jefokjd oekqKd' ta mdrj,a jeÈ,d ál fõ,djla hklï uf.a uq¿ we.u ysßjeá,d" ug lsisu fohla oefkkafka" f;afrkafka ke;=j ysáhd' miafia n,kfldg wfma m%skaism,a flúgla wrka weú;a mfrúfhda n,mq ,uhskag ta flúfgka È.g yryg .ykjd' uu i¾f.a flúá mdrj,a ldf.ku mka;shg Èõjd' wfkla ,uhskq;a mka;sj,g Èõjd' ta fjkfldg;a uf.a uQK ysßjeá,' hd¿fjla ug lsõjd Thdf.a uqfKka f,a .,kjd lsh,d' miafia uu gema tl ,.g .syska uQK fyaÿjd'

tal oelmq wfma biafldaf,a ùrfldaka ñia udj T*sia tlg tlal .shd' miafia ;j;a i¾ flkl=g fmkak,d uQfKka f,a tkjd fmkak,d ug wudrehs lsh,d ñia lsõjd' miafia ta i¾ udj nhsla tfla ;shdf.k bínd.uqjg wrka .sys,a,d m%hsjÜ ;eklska fnfy;a wrka §,d udj wdmyq biafldaf,g tlal wdjd' biafldaf,a weß,d uu f.or .shdu uQK bÈfukak mgka .;a;d' miafia ;d;a;d ? jev weß,d weú;a uf.a uQK oel,d wehs lsh,d weyeõjdu uu úia;f¾ lsõjd' ;d;a;d tal wy,d myqjod udj l=reKE., uy biamsß;df,g f.ke;a keje;a;=jdz hehs mejeiSh'

myrlEug ,laù isák isiqjdf.a mshd jk tï' tka' tka' uq,d*¾ uy;d isoaêh ms,sn| fufia lSh'

zm%skaism,a uf.a mq;dg wudkqIsl úÈhg myr§,d ;sfhkjd' tal oelmq .=rejre iy ,uhs ´kE ;rï bkakjd' wo fjkfldg uf.a mq;d jeá,d ;=jd, jqKd" f.aÜgqfõ jeÈ,d ;=jd, jqKd lsh,d fndre yo,d m%pdrh lrkjd' m%skaism,ag ;sfhk foaYmd,k ys;j;alï u; fï isoaêh hg .ykak W;aidy lrkjd' uf.a mq;d fjkqfjka uu b,a,d isákafka fï .ek wmlaImd;S mÍlaIKhla lr,d ;j;a orejl=g fï jf.a fohla fjk tl j,lajkak lsh,hs'z

uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;s tï' bñáhdia uy;df.ka fï ms,sn| úuiSu i|yd fmf¾od ^15od& miajre 01'52g muK Tyqf.a cx.u ÿrl;khg weu;Sfï§ ;uka /iaùul isák neúka mehlg miqj wu;k f,i fyf;u mejeiSh' bka mehlg miqj;a" Bfha iy fmf¾od Èkj, wjia:d .Kkdjl§;a ta uy;df.a cx.u ÿrl;khg weu;=ï ,nd .;a;o ÿrl;kh l%shdúrys; lr ;sìKs'


Post your comment

Comments

Be the first to comment
------------------ Advertisements ------------------

Main News

Popular Articles

 • Sri Lanka Highway Accident
  Sri Lanka Highway Accident

  ^ixfõÈ wh n,kak tmd&fï jk úg ,xldfõ Èklg isÿjk ßh wk;=re m%udKh Èfkka Èk by, f.dia ;shkj''''

 • Wenusha Imandi's Sad Story
  Wenusha Imandi's Sad Story

  uqyqKq ‍fmd; fkdfyd;a f*aia nqla msgqjl m,jQ PdhdrEmhla iïnkaOfhka l=reKE., m%isoaO mdi,l 15 yeúßÈ YsIHdjlg úÿy,am;s''''

 • Unbelievable Love Story in Kanampitiya
  Unbelievable Love Story in Kanampitiya

  mshdf.a wkshï wdorh ksid orejkaf.a f.,g f;dkavqj jegqKq yeá'tlu ldurfha orejka fofokd;a t,a,d ;ud;a f., je, ,d .;a uj'orejka f,dalfha we;s W;=&iu''''

RSS