TVLanka Online - Daily updated Sinhala Teledrama | Gossip Lanka News
                                   
Gossip Lanka 01 Gossip Lanka 02 Gossip Lanka 03 Gossip Lanka 03
   Recent Videos

 • Kolamba Ahasa (101) - 24-07-2014

  Kolamba Ahasa (101) - 24-07-2014

  Kolamba Ahasa 101- 24.07.2014Kolamba Ahasa TeledramaEvery Weekdays at 9.00 pm on RupawahiniDirected By : Gaya Ramya AlwisTheme Song : Saman LeninMusic By : Dilan WickramasingheProdused By : Dr. Jagath WijenayakeScript : Gaya Ramya AlwisStarring : Ruwangi

 • Derana News 24-07-2014

  Derana News 24-07-2014

  Ada Derana News 8.00 pm - 24.07.2014Derana Macro Entertainment (Pvt) LtdAdaderana - Breaking News from Sri Lanka. The premium Sri Lankan News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.Government News,

 • Punchi Walawwa (95) - 24-07-2014

  Punchi Walawwa (95) - 24-07-2014

  Punchi Walauva 95 - 24.07.2014Punchi Walauva ITN TeledramaEvery Weekday at 8.30pm on ITNArt Director : Susara Sampath Kuruvita,Music By : Rohana WeerasingheScript By : Mahesh Rathsara MaddumaarchchiProduced By : j. S. JayasingheDirected By : Iresh Lokuban

 • Paaraa Walalu (122) - 24-07-2014

  Paaraa Walalu (122) - 24-07-2014

  Parawalalu 122 - 24.07.2014Every Weekday at 8.30pm on SwarnawahiniDirected By : Kristi Shelton FernandoProduced by :Starring : Sumudu Prasadini, Kamal Deshapriya, Rebeka Nirmali, Kavinga Perera, Roshan Pilapitiya, Roshan Ranawana, Gamini Hettiarachchi

 • Siththaravi (31) 24.07.2014

  Siththaravi (31) 24.07.2014

  Siththaravi (31) 24.07.2014Siththaravi 9.30 p.m On Sirasa TVSiththaravi Sinhala TeledramaDirecteded By : Chandana SamarasekaraArt Director : Kamal kumarasingheProduced By : Milroy SalgaduStarring : Gayathri Rajapaksha, Kanchana Kodithuwakku, Majula Moraga

 • Thurya 560- 24.07.2014

  Thurya 560- 24.07.2014

  Thurya 560- 24.07.2014Thurya - Sirasa TV TeledramaDirected by Ravindra WijeratneStarring - Madhava Wijesinghe, Thisuri Yuwanika, Dhanuka Dilshan, Nethmi Adhikari, Deepani Silva, Iresha Ranasinghe, Lochana Imashi, Sudarshana Bandara

 • Swapna 262 24.07.2014

  Swapna 262 24.07.2014

  Swapna 262 24.07.2014Swapna Teledrama - Dubbed in SinhalaEvery weekdays at 7.30 pm on Sirasa TVDubbing Artist :Swapna - Subuddika LakmaliSuraj - Pabasara RohanaAravinda - Sampath Sri JayasingheKanchana - Champa DelankawalaTheme Song : Dasun Madhushan, Sha

 • Live at 8 - 24-07-2014

  Live at 8 - 24-07-2014

  Live at 8 News - 24.07.2014Swarnavahini Live at 8 and Live at 8 features the latest stories and breaking news in Sri Lanka. It is one of the nationally recognized TV channels in Sri Lanka that delivers the truth with unbiased reporting.

Student punish by principle and got injured

mfrúhka ke/UQ isiqjl=g f,a .,k;=re flúfgka .y,d

bínd.uqj" uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;sjrhd úiska l, myr§ula fya;=fjka nrm;, ;=jd, ,enQ nj lshk isiqjl= miq.sh 14 jeksod l=reKE., YslaIK frday,g we;=,;a lrkq ,eîh'

fuf,i frday,a.; lrkq ,enqfõ uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha 10 jeks jifrys bf.kqu ,nk tï' tï' tï' uqkaYs*a kue;s 15 yeúßÈ isiqfjls'

wod, úÿyf,a úÿy,am;sjrhd úiska miq.sh 13 jeksod mdi, ;=,§ l, myr§ula fya;=fjka uqyqKg" kdihg iy uqLhg isÿj we;s ;=jd, iys;j l=reKE., YslaIK frdayf,ys yÈis wk;=re tallfhys m%;sldr ,nñka miqjk tï' tï' tï' uqkaYs*a isiqjd isoaêh ms,sn| fuf,i úia;r lf,ah'

z13od biafldaf,a wka;su mSßhâ tfla wfma mka;sfha b.ekakqfõ úoHdj' tfyu boa§ ;uhs wms oelafla mfrúfhda j.hla wfma mka;sj,g by,ska tydg fuydg mshdUkjd' tal oelal mka;sj, ysgmq ,uhskqhs" .=rejrehs Tlafldu t,shg neye,d mfrúfhda mshdUkjd neÆjd' t;fldg wfma biafldaf,a m%skaism,a t;ekg weú,a,d mfrúfhda Èyd n,d ysgmq ,uhs Èyd n,,d wdmyq hkjd;a wms oelald'

ál fj,djlg miafia Wv n,df.k mfrúfhda Èyd n,df.k ysgmq uf.a uQKg ,Shlska jf.a foalska yhsfhka mdrj,a fol ;=kla jefokjd oekqKd' ta mdrj,a jeÈ,d ál fõ,djla hklï uf.a uq¿ we.u ysßjeá,d" ug lsisu fohla oefkkafka" f;afrkafka ke;=j ysáhd' miafia n,kfldg wfma m%skaism,a flúgla wrka weú;a mfrúfhda n,mq ,uhskag ta flúfgka È.g yryg .ykjd' uu i¾f.a flúá mdrj,a ldf.ku mka;shg Èõjd' wfkla ,uhskq;a mka;sj,g Èõjd' ta fjkfldg;a uf.a uQK ysßjeá,' hd¿fjla ug lsõjd Thdf.a uqfKka f,a .,kjd lsh,d' miafia uu gema tl ,.g .syska uQK fyaÿjd'

tal oelmq wfma biafldaf,a ùrfldaka ñia udj T*sia tlg tlal .shd' miafia ;j;a i¾ flkl=g fmkak,d uQfKka f,a tkjd fmkak,d ug wudrehs lsh,d ñia lsõjd' miafia ta i¾ udj nhsla tfla ;shdf.k bínd.uqjg wrka .sys,a,d m%hsjÜ ;eklska fnfy;a wrka §,d udj wdmyq biafldaf,g tlal wdjd' biafldaf,a weß,d uu f.or .shdu uQK bÈfukak mgka .;a;d' miafia ;d;a;d ? jev weß,d weú;a uf.a uQK oel,d wehs lsh,d weyeõjdu uu úia;f¾ lsõjd' ;d;a;d tal wy,d myqjod udj l=reKE., uy biamsß;df,g f.ke;a keje;a;=jdz hehs mejeiSh'

myrlEug ,laù isák isiqjdf.a mshd jk tï' tka' tka' uq,d*¾ uy;d isoaêh ms,sn| fufia lSh'

zm%skaism,a uf.a mq;dg wudkqIsl úÈhg myr§,d ;sfhkjd' tal oelmq .=rejre iy ,uhs ´kE ;rï bkakjd' wo fjkfldg uf.a mq;d jeá,d ;=jd, jqKd" f.aÜgqfõ jeÈ,d ;=jd, jqKd lsh,d fndre yo,d m%pdrh lrkjd' m%skaism,ag ;sfhk foaYmd,k ys;j;alï u; fï isoaêh hg .ykak W;aidy lrkjd' uf.a mq;d fjkqfjka uu b,a,d isákafka fï .ek wmlaImd;S mÍlaIKhla lr,d ;j;a orejl=g fï jf.a fohla fjk tl j,lajkak lsh,hs'z

uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;s tï' bñáhdia uy;df.ka fï ms,sn| úuiSu i|yd fmf¾od ^15od& miajre 01'52g muK Tyqf.a cx.u ÿrl;khg weu;Sfï§ ;uka /iaùul isák neúka mehlg miqj wu;k f,i fyf;u mejeiSh' bka mehlg miqj;a" Bfha iy fmf¾od Èkj, wjia:d .Kkdjl§;a ta uy;df.a cx.u ÿrl;khg weu;=ï ,nd .;a;o ÿrl;kh l%shdúrys; lr ;sìKs'


Post your comment

Comments

Be the first to comment
------------------ Advertisements ------------------

Main News

Popular Articles

 • Sri Lanka Highway Accident
  Sri Lanka Highway Accident

  ^ixfõÈ wh n,kak tmd&fï jk úg ,xldfõ Èklg isÿjk ßh wk;=re m%udKh Èfkka Èk by, f.dia ;shkj''''

 • Wenusha Imandi's Sad Story
  Wenusha Imandi's Sad Story

  uqyqKq ‍fmd; fkdfyd;a f*aia nqla msgqjl m,jQ PdhdrEmhla iïnkaOfhka l=reKE., m%isoaO mdi,l 15 yeúßÈ YsIHdjlg úÿy,am;s''''

 • Unbelievable Love Story in Kanampitiya
  Unbelievable Love Story in Kanampitiya

  mshdf.a wkshï wdorh ksid orejkaf.a f.,g f;dkavqj jegqKq yeá'tlu ldurfha orejka fofokd;a t,a,d ;ud;a f., je, ,d .;a uj'orejka f,dalfha we;s W;=&iu''''

RSS